Algemene voorwaarden
Hello Health

De Algemene Voorwaarden Hello Health (hierna: "Algemene voorwaarden HH") regelen de relatie tussen de Gebruiker van de verschillende Hello Health services (afgekort “HH services”) en SmartRetail. Door de Hello Health services te raadplegen of op eender welke wijze te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker dat de Algemene Voorwaarden HH van toepassing zijn.

De Voorwaarden, ter kennis gebracht van elke Gebruiker en door hem/haar aanvaard bij maken van een account, blijven onverminderd van toepassing, inclusief de wijzigingen daaraan die in overeenstemming met het punt “geldigheid en wijziging van de Voorwaarden” van de Algemene Voorwaarden werden doorgevoerd. De meest recente versie is steeds op het platform terug te vinden (te raadplegen op https://www.hellohealth.be/legal/general-terms-and-conditions). In geval de Voorwaarden wijzigen, zal de Gebruiker hiervan een melding krijgen. Indien de Gebruiker niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden HH, is een verdere raadpleging en/of een verder gebruik van de app niet meer mogelijk.

Identiteit uitgever en beheerder Hello Health

SmartRetail BV met maatschappelijke zetel te B-1500 HALLE, Edingensesteenweg 196, BTW-BE-0640.760.224, RPR Brussel

Klantendienst De Klantendienst van de Hello Health services van SmartRetail is bereikbaar per e-mail via info@hellohealth.be of per post op Edingensesteenweg 196, 1500 HALLE

Definities

Gebruiker De Gebruiker is een meerderjarige natuurlijke persoon die de Hello Health App gebruikt of het my.hellohealth.be portaal raadpleegt en gebruik maakt van de diverse toepassingen of programma’s die daarin zijn voorzien. Het is de Gebruiker enkel toegelaten de Hello Health App en het my.hellohealth.be portaal te gebruiken voor de daartoe voorziene doeleinden. De Gebruikers zijn natuurlijke personen.  

HH Programma’s Hieronder vallen verschillende gezondheidsprogramma’s (zoals het Hello Health Tour programma) die erop gericht zijn om mensen inzage te bezorgen in hun levensstijl en adviezen te geven voor een gezondere levensstijl. Elk programma bestaat uit één of meer HH services (zie volgende definitie). Binnen een programma zullen gegevens van het my.hellohealth.be portaal gebruikt worden in de Hello Health app. Op deze manier krijg de Gebruiker gepersonaliseerde informatie in de Hello Health app op basis van de informatie die in het my.hellohealth.be portaal werd verzameld

HH Services Hieronder vallen de verschillende services die worden aangeboden via de Hello Health App, het my.hellohealth.be portaal of enig ander medium waarmee SmartRetail zijn Hello Health services nu en in de toekomst ter beschikking stelt.

Doel van Algemene Voorwaarden

Met deze Voorwaarden alsook met de Algemene Voorwaarden van alle HH Services wil SmartRetail  de Gebruiker de essentiële informatie geven over de rechten en verplichtingen bij de activatie van het account en de activatie en het gebruik van een Programma.

Verantwoordelijkheden van de Gebruiker:

 • Het gebruik van de HH Services is niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar.
 • Het gebruik van de HH Services is enkel mogelijk mits de Gebruiker in het bezit is van een activatiecode om het te activeren.
 • De toegangscode om HH Services te activeren is persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan of gebruikt worden door een ander persoon.  
 • De Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om het vertrouwelijk en persoonlijk karakter van zijn/haar accountgegevens te bewaren.  
 • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de gevraagde informatie.

Algemene Voorwaarden Hello Health

 1. Registratie: om toegang te krijgen tot de verschillende Hello Health services dienen de Gebruikers zich te registreren via de Hello Health App of op het my.hellohealth.be portaal. Bij registratie dient de Gebruiker zijn voornaam, achternaam en e-mailadres in te geven. Bij registratie dient de Gebruiker een wachtwoord te kiezen. Dit kan eveneens via een  aan de persoon gebonden Facebook-, Xtra- of Apple-account, onverminderd de daarvoor geldende voorwaarden. Het is van belang voor de connectie tussen de Hello Health App en het my.hellohealth.be portaal dat je maar één account creëert en op beide platformen met dat account inlogt. Een account is persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan of gebruikt worden door een ander persoon dan de Gebruiker. De Gebruiker verkrijgt enkel het recht om de app ten persoonlijke titel te raadplegen.  

  Ieder commercieel gebruik van de app is strikt verboden. Onder commercieel gebruik wordt o.a. begrepen het verkopen of verhuren van de verschillende functionaliteiten van de app, of het gebruiken van de app en haar onderdelen met als enig doel het genereren van advertentie- of abonnementsinkomsten, of meer algemeen het organiseren van oneerlijke concurrentie of het stellen van daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken t.o.v. SmartRetail, of het vermarkten of anderszins hergebruiken van de inhoud, afbeeldingen of enig ander materiaal die via de app ter beschikking zijn gesteld. Deze opsomming is niet limitatief.  

  De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor een correct gebruik van zijn/haar account. De Gebruiker zal SmartRetail integraal vrijwaren voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het geven van verkeerde of onvolledige gegevens bij het beheer van zijn account of een verkeerd gebruik/misbruik van zijn account.  

  De Gebruiker geniet alleen een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot toegang en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Hello Health App op voorwaarde dat hij/zij de Algemene Voorwaarden Hello Health respecteert

 1. Toegangen: Na de registratie zullen de Gebruikers die zijn ingeschreven voor een Programma, dit programma kunnen activeren via een activatiecode. Deze code wordt toegestuurd via een e-mail van de werkgever van de Gebruiker of van Hello Health. Via het Programma zal de Gebruiker toegang krijgen tot de verschillende HH Services. Het gebruik van de services voorzien op het my.hellohealth.be portaal en de Hello Health App is onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden HH, alsook aan de eventuele Bijzondere aanvullende voorwaarden van specifieke HH services. Voor die specifieke services dient de Gebruiker ook steeds de Bijzondere aanvullende voorwaarden van de desbetreffende service goed te keuren.  

  Door aanvaarding van Bijzondere aanvullende voorwaarden van de verschillende services, zullen uw gegevens die u hebt ingevuld op het my.hellohealth.be portaal worden gebruikt in de verschillende services en vice versa. Om optimaal gebruik te maken van alle Hello Health functionaliteiten, raden wij u aan de Hello Health App te downloaden. Voorbeelden van services zijn de Lifestyle Check, andere vragenlijsten aangeboden binnen het my.hellohealth.be portaal voor een welbepaald Hello Health programma, en de Digital Coach (tips, recepten en oefeningen die u ziet in de Hello Health app op basis van uw gekozen levensstijl doelen).

 1. Beëindiging: Zowel SmartRetail BV als de Gebruiker hebben te allen tijde het recht om het account voor de Hello Health services te laten verwijderen, zonder enige kosten, met inachtname van een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen. Dit kan de Gebruiker zelf doen door een mail te sturen naar info@hellohealth.be of in de Hello Health App onder de tab ‘Me’/’Ik’> ‘verwijder mijn account’ te selecteren. Uw account zal hierbij door de Klantendienst verwijderd worden.  
  Als gevolg van de verwijdering van uw account, zal u niet langer toegang hebben tot de HH services.  

  De Gebruiker kan ook per HH Service zijn gegevens laten verwijderen door een mail te sturen naar info@hellohealth.be. Uw persoonsgegevens van deze specifieke HH service zullen hierbij gewist worden en u zal geen toegang meer hebben tot de desbetreffende HH Service.  

  SmartRetail heeft het recht om te allen tijde de werking van een account onmiddellijk stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker wanneer onder meer sprake is van (een vermoeden van) misbruik, frauduleus handelen of ander ongeoorloofd gebruik van het betreffende account. Blokkering/stopzetting door SmartRetail van een account is eveneens mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker wanneer het nuttig wordt geacht voor de veiligheid van het systeem of voor de vrijwaring van de (financiële) belangen van SmartRetail. De stopzetting van het account door SmartRetail kan in geen geval aanleiding geven tot een recht op schadevergoeding ten voordele van de Gebruiker of een derde.

 1. Website- en appgebruik: De Gebruiker is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet, de Hello Health App of enig ander medium waarmee SmartRetail zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de Gebruiker bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Gebruiker aanvaardt dat SmartRetail niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van de Hello Health App, hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. SmartRetail kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn gesteld. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van SmartRetail houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van (de inhoud van) die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur. De Gebruiker moet steeds de toepasselijke voorwaarden en/of disclaimers raadplegen van deze andere websites/apps en desbetreffend goedkeuren.

  De Gebruiker is verplicht regelmatig na te gaan of de meest recente versie van de Hello Health App is geïnstalleerd opdat hij over de meest recente informatie zou beschikken. SmartRetail is in geen geval aansprakelijk voor beslissingen, van welke aard ook, genomen door de Gebruiker op basis van de verkregen informatie via de App.

 1. Aansprakelijkheid SmartRetail: De Algemene Voorwaarden, disclaimers en andere voorwaarden  blijven naast de Algemene Voorwaarden van de andere Hello Health services onverminderd van toepassing.

  Hoewel de Hello Health services uiterste zorgvuldigheid in acht nemen, is het mogelijk dat  de informatie onvolledig, niet correct, niet geschikt voor een specifieke situatie of niet volledig of up-to-date is.

  Behoudens in geval van schade voortvloeiend uit bedrog, opzet of grove schuld van SmartRetail, haar aangestelden of lasthebbers, zal SmartRetail en/of haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade.

  De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van SmartRetail en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers zal te allen tijde beperkt zijn tot de bedragen die gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering die door SmartRetail werd afgesloten. Deze dekking bedraagt maximaal 20.000,00 EUR per schadegeval maar is beperkt tot 200.000,00 EUR per jaar voor alle schadegevallen samen.

  De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor de wettelijke aansprakelijkheid van SmartRetail en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van hun doen of nalaten.

 1. Toegang en gebruik van de Hello Health services: Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden de Hello Health services te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, met uitsluiting van de mogelijkheden en ruimtes die daar voor zijn voorzien.  

  De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van de Hello Health services op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

 1. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden HH nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden HH als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert.

  Het feit dat SmartRetail nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.

  SmartRetail behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende Aalgemene Voorwaarden HH aan te brengen. Bij een wijziging van de Algemene Voorwaarden HH, zal de Gebruiker hiervan steeds op de hoogte worden gebracht en zal worden gevraagd deze opnieuw te aanvaarden indien hij/zij verder gebruik wenst te maken van de Hello Health services.

  Intellectuele eigendomsrechten
  : Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de recepten, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van de Hello Health services zijn en blijven de exclusieve eigendom van SmartRetail of van de partners waar SmartRetail mee samenwerkt en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het softwarerecht, het modelrecht, het octrooirecht, het databankenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, en/of andere intellectuele eigendomsrechten of exclusiviteitsrechten.), hetgeen door de Gebruiker wordt erkend en aanvaard. Door de Hello Health services te gebruiken, verkrijgt de Gebruiker daarop geen enkel recht.

  De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van de Hello Health App en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van de app in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere bestanden online te plaatsen, geeft de Gebruiker automatisch aan SmartRetail kosteloos de toestemming om de inhoud van de post wereldwijd te reproduceren, mee te delen of anderszins te gebruiken zowel in de app, als in enige andere publicitaire of commerciële boodschap. De Gebruiker maakt zich sterk dat hij bekwaam is om deze toestemming te geven en, bijvoorbeeld in het geval van auteursrechtelijk beschermde werken, over de toestemming van de auteur beschikt.

 

 1. Vragen of klachten: De Gebruiker kan voor vragen of klachten in eerste instantie bij de Klantendienst terecht. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal in wederzijds overleg een bemiddeling worden opgestart. Indien deze bemiddeling geen oplossing brengt zal bij verder conflict het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht.

  Woont de Klant niet in België, dan kan hij/zij eveneens in eerste instantie bij de Klantendienst terecht. Wanneer de Klant daar geen oplossing voor het conflict bereikt, kan hij/zij voor online kwesties ook bij het Europese Online Dispute Resolution Platform (http://ec.europa.eu/odr) terecht in zijn/haar eigen taal.

 1. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: Het verlenen van de diensten zoals omschreven binnen deze Algemene Voorwaarden vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker. De bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruiker is uitermate belangrijk voor SmartRetail. SmartRetail maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de Gebruiker te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens.

  SmartRetail verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring. De Privacyverklaring is online te raadplegen of kan worden opgevraagd via de Klantendienst. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden.  

  De Gebruiker verbindt zich ertoe de Klantendienst tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde SmartRetail toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.

 1. Tegenstrijdigheden: In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Aanvullende Voorwaarden van de specifieke HH services, primeren de Bijzondere Aanvullende Voorwaarden op de Algemene Voorwaarden HH.  

v0202303230